skip to content »

jijzu.moskva-rynok.ru

Ang pagdating ng amerikano

Ang mga visas ay ihahatid ng 2GO sa itinakdang address ng aplikante nang walang karagdagang bayad.Maaari din na kunin ng mga aplikante ang mga visas sa pinakamalapit na sangay ng 2GO.

Maaaring humingi ng mga orihinal na dokumento ang mga konsular na opisyal.Mga Dokumentong Kailangan para sa Aplikasyon ng Visa Kapag ang isang benepisaryo/aplikante ng aprubadong petisyon ay karapat-dapat na mag-aplay para sa isang immigrant o fiance(e) visa (kasalukuyang pinoproseso ang priority date at nakumpleto na ang lahat ng mga kailangang dokumento upang makapagproseso), ang National Visa Center (NVC) ang magpipila ng iskedyul ng interbyu ng aplikante.Ang NVC ay magpapadala sa aplikante ng notipikasyon ukol sa petsa ng interbyu appointment para sa visa, impormasyon sa pagproproseso, mga application forms, at listahan ng mga kinakailangang dokumento.Ang mga aplikante ay maaaring mag-sumite ng kopya ng isang dokumento kasama ang visa application, ngunit dapat din dalhin ang mga orihinal na dokumento para sa inspeksyon ng konsular na opisyal. Maaari silang tawagan sa numero (632) 521-0020 at (632) 521-8647. Ang mga magpapasuri ay pinapayuhang dumating sa pagitan ng - at - ng umaga.MEDIKAL NA PAGSUSURI Lahat ng mga aplikante ng visa, anuman ang edad, ay kailangang makumpleto ang isang medikal na pagsusuri sa St. Kahit na may first come, first served basis na patakaran ang SLMEC, ang pagbibigay ng pangkalahatang resulta ng medikal na pagsusuri ay depende pa rin sa complexity ng resulta ng medical na pagsusuri. Ano ang dapat gawin kung hindi ako nakapunta sa appointment para sa interbyu sa Embahada ng U. sa Manila dahil sa mas matagal at /o mga karagdagang pagsusuri na isinagawa ng SLMCEC?Ang mga detalye ukol sa pagsusumite ng petisyon para sa immigrant ay makukuha sa website ng USCIS. sa Manila na tumatanggap at nag-proproseso ng benepisyo para sa U. immigration na isinusumite ng mga residente ng: Pilipinas, New Guinea, Micronesia, Marshall Islands, Palau, Kiribati, Tuvalu, Fiji, Vanuatu, Solomon Islands, Tonga, Samoa, Wallis, Futuna, New Caledonia, Pitcairn Island, Overseas French territories ng French Polynesia, at ang karamihan sa mga islang bansa sa rehiyong Pacific (Pacific Islands) na hindi sakop ng iba pang mga Field Offices ng Bangkok District.

Ang isang indibidwal na may aprubadong petisyon at ang priority date ay kasalukuyang pinoproseso ay maaaring mag-aplay ng immigrant visa o ng K nonimmigrant visa. Para sa impormasyon kung paano makipag-ugnayan sa USCIS Manila at upang malaman ang mga serbisyong ibinibigay nila, mag-click lamang dito.

Kung ikaw ay sinabihan na kumuha ng panibagong interbyu dahil sa iyong di-kumpletong DS260, tandaan na ang susunod na appointment ay maaaring tatlo o anim na lingo makalipas ang orihinal na appointment.

Para maiwasan ang mahabang pagka-antala, mangyaring kumpletuhin ng mabuti ang DS-260 ng maaga sa petsa ng iyong interbyu.

FAQ Karaniwan, ang isang taong nais mag-immigrate sa Estados Unidos ay dapat munang magkaroon ng isang petisyong aprubado ng U. Citizenship and Immigration Services (USCIS) bago mag-aplay ng immigrant visa.

Ang petisyon ay isusumite ng isang kamag-anak o isang potensiyal na employer sa tanggapan ng USCIS sa Estados Unidos.

Hindi na maaaring isauli ang ibinayad para sa mga aplikasyong nagawaran na ng pormal na pagsusuri. Ang mga aplikante para sa K visa ay kailangang magbayad ng US$265 nonimmigrant visa application fee.